روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛

نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان وثیقه تسهیلات

نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان وثیقه تسهیلات

بانک مرکزی در بخشنامه ای بر اساس قانون بودجه سال 1397 «دستورالعمل نحوه پذيرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهيلات به پيمانکاران مجری طرح‌های عمرانی» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طبق بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، «بانك‌های عامل مكلفند نسبت به پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به عنوان ضمانت تسهيلات پرداختی به پيمانكاران مجري طرح‌هاي عمراني اقدام نمايند». حسب فراز پايانی حکم قانونی مذکور، تدوين و ابلاغ دستورالعمل مربوط به آن، بر عهده بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران نهاده شده است. لذا در اجرای تکليف قانونی مذکور، «دستورالعمل نحوه پذيرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطاي تسهيلات به پيمانکاران مجري طرح‌های عمرانی» که با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه شده و در سيزدهمين جلسه کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصويب رسيده است، به شرح پيوست ابلاغ می شود. در اين رابطه، شايان ذکر است توثيق برخی از انواع اوراق مالي اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی نزد شبکه بانکي کشور در اجراي احکام و ضوابط اجرايی قوانين بودجه سالانه کل کشور، مسبوق به سابقه بوده و مديريت‌کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران نيز سابقاً طی بخشنامه شماره 251785‏‏/ 96 مورخ 10‏‏/8 ‏‏/1396 بر اين مهم تأکيد کرده است. فرآيند توثيق اوراق اسناد مالی اسلامی همچون ساير اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، بايد از طريق مراجعه به «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه» و ارايه فرم توثيق تکميل شده و امضای طرفين (وثيقه‌گذار و وثيقه‌گير) انجام پذيرد.

در این بخشنامه‌ ضمن تأکيد بر ضرورت و اهميت اجراي حکم قانوني اشاره شده حسب درخواست پيمانکاران واجد شرايط، مقتضی است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای مربوط بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهيدات و مقدمات لازم برای اجرای دقيق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آيد.‏‏

تعداد بازديدها:   4,755