ایلاغ « ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی » به بانک ها

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،« ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی  » طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی ،غیردولتی ،شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ شد .
 این ضوابط  با استناد به قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله بند 8 الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیر دولتی مصوب 30/2/1380 شورای پول و اعتبار و ماده 34 مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسه های اعتباری غیر بانکی مصوب 3/10/1373 شورای پول و اعتبار برای بهره برداری و اجرا به بانکها ارسال گردید .
ضوابط یاد شده از طریق پایگاه اطلاع رسانی  این بانک ، بخش نظارت بانکی –بخشنامه های نظارت  قابل دسترس می باشد .



تعداد بازديدها:   8,676