افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد بند(هـ) ماده(10) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- تصویب نمود:

«سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/25 ) ریال به مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد   000/000/000/000/28)ریال افزایش می یابد».


تعداد بازديدها:   11,412