به شبکه بانکی ابلاغ شد:

نحوه محاسبه سود و اقساط در تسهيلات دارای يارانه سود سهم دولت

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی و بانک های صادرات ، ملت ، تجارت ، رفاه کارگران و شرکت دولتی پست بانک « نحوه محاسبه سود و اقساط در تسهيلات داراي يارانه سود سهم دولت مصوبه پانزدهمين جلسه مورخ 10/3/1391 کميسيون اعتباري » را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: « بانک‌ها اقساط دريافتي از مشتري را بر اساس نرخ سود سهم مشتري و از طريق فرمول «نحوه محاسبه اقساط در عقود با بازدهي معين، مصوب شوراي محترم پول و اعتبار» [موضوع بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 ] محاسبه و سپس بر اساس نرخ سود سهم دولت و به مأخذ مانده تسهيلات، سود سهم دولت را محاسبه و اخذ نمايند.»

تعداد بازديدها:   7,070