به درخواست وزارت صنعت ،معدن وتجارت ‌از بانک مرکزی ؛

اختصاص ارز به کالاهاي در اولويت اول تا پنجم صورت می پذیرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات انجام شده در اوراق ثبت سفارشات صادره توسط وزارت صنعت ، معدن‌ و تجارت  به‌ بانکهاي عامل‌ اعلام کرد:
   بانک‌های عامل صرفاً در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت ، معدن‌ و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، با رعايت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه و با قائل‌شدن حق تقدم به ترتيب اولويت‌هاي مورد بحث، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ، ثبت برات اسنادي و يا حواله به نرخ رسمي اقدام نمايند.
همچنين در رابطه با ثبت سفارشهايي که قبل از تاريخ 18/4/1391 صادر گرديده نيز اعلام  شده است  چنانچه اوراق مذکور به بانک هاي عامل ارايه و تاکنون هيچگونه وجهي بابت تمام و يا قسمتي از ثبت سفارش‌هاي مربوطه از متقاضي دريافت نگرديده ، اوراق يادشده قابل اقدام نبوده و متقاضيان مي‌توانند جهت تعيين گروه کالا و صدور مجوز جايگزين جديد به استان محل صدور ثبت سفارش مورد نظر مراجعه نمايند.
شايان ذکر است بر اساس مفاد نامه فوق الاشاره، کليه ثبت سفارش‌هاي صادره از سوي وزارت مذکور- که درخصوص آنها از جانب اين بانک مجوز صادر گرديده ‌است- کماکان از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشند.

تعداد بازديدها:   7,286