طی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی ؛

نسخه جدید« آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» ابلاغ شد

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک طی بخشنامه ای به بانکهای دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ، نسخه جدید« آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان»  مصوب شورای پول و اعتبار در سال جاری را ابلاغ کرد .
در این بخشنامه آمده است : وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور ، بانکها مجاز نمی باشند بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین می نماید ،‌ به اشخاص حقیقی یا حقوقی ، تسهیلات یا اعتبار اعطا نمایند . فلسفه وجودی این حکم قانونی که کمابیش در اکثرکشورهای دنیا مورد توجه می باشد ، امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه ، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانکها و به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تمرکز منابع بانکها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر که به تعبیری ذینفع واحد تلقی می شوند است . بر همین اساس مراجع نظارت بانکی مراقبت می نمایند اولاً : تسهیلات و تعهدات قابل اعطا به هر ذینفع واحد ، حد و سقف معینی داشته باشد و ثانیاً : مجموعه تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند و در ادبیات بانکی موسوم به تسهیلات و تعهدات کلان می باشند ، بخش محدودی از منابع بانکها را به خود تخصیص دهد .
با استناد به مراتب مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال 1382 ، مقرراتی تحت عنوان « آیین نامه تسهیلات  و تعهدات کلان » تدوین و ابلاغ نمود که طی آن بانکها موظف شدند تا سقف مشخصی از منابع خود را – چه به لحاظ فردی و چه از حیث جمعی – به تسهیلات و تعهدات کلان تخصیص دهند . در حال حاضر این بانک با عنایت به تغییر شرایط و اقتضائات و حصول تجربه ناشی از اجرای قریب به یک دهه مقررات مذکور ، اقدام به بازنگری آیین نامه مذکور و تدوین نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نموده است .
براین اساس نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ، مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ 23/3/91 جهت اجرا ابلاغ می گردد .
خاطرنشان می سازد به استناد مواد 20 و 21 آیین نامه مزبور ، هر بانک یا موسسه اعتباری موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهد . بدیهی است پس از گذشت دوره زمانی مذکور و به طور مشخص از تاریخ 10/11/91 نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان لازم الاجرا خواهد بود و « آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان » موضوع بخشنامه شماره مب /1968 مورخ 29/11/1382  « اصلاحیه بند 3-1 آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان » موضوع بخشنامه شماره 78400/88 مورخ 13/4/1388 و ماده 17 سیاستهای پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 مصوب 20/10/90 و تبصره های 1 و 2 ذیل آن منسوخ و کان لم یکن تلقی خواهد گردید . 
 شایان ذکر است متن کامل دستورالعمل در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی http://www.cbi.ir/page/9650.aspxبخشنامه های نظارت قابل دسترس است

تعداد بازديدها:   11,499