بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرد:

افراد روشندل جهت استفاده از خدمات بانکی نیازی به همراه امین ندارند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفاه هموطنان روشندل جهت بهره‌مندي از خدمات بانکي طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد:
روشندلان محترم در استفاده از کليه خدمات بانکي به جز خدمات حساب‌جاري مواجه با هيچ‌گونه محدوديتي نبوده و ملزم به همراه داشتن شخص ديگر نمي‌باشند، ضمناً در صورتي  که روشندلان گرامی رسماً مسئوليت‌هاي ناشي از صدور چک را بپذيرند نیز نيازي به معرفي وکيل ندارند.

تعداد بازديدها:   4,738