اداره آمار بانک ‌مرکزی اعلام کرد:

نـرخ تـــــــورم در تیــر ماه 1391 معــــادل 9/22درصد است

خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در تیرماه 1391 به شرح زیر است:
 - شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1391 به عدد 6/336 رسید.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه 1390 معادل 9/22درصد است.

تعداد بازديدها:   5,537