اداره آمار بانک ‌مرکزی:نـرخ تـورم در مرداد ماه 1391 معـادل 5/23درصد است

خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در مردادماه 1391 به شرح زیر است :
 - شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه 1391 به عدد 0/341 رسید.
 - نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1390 معادل 5/23 درصد است.

تعداد بازديدها:   4,763