مجوز فعاليت بانک قوامين صادر شد

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه مجوز، صدور مجوز فعاليت بانک قوامين را اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است : مجوز فعاليت بانک قوامين به موجب نامه شماره 150059/91 مورخ 12/06/1391 صادر گرديده و آن بانک مي‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، مصوبات شوراي پول‌و اعتبار، دستورالعمل‌هاو بخشنامه‌هاي صادره بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات ذي‌ربط، به عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايد.

ٰ
تعداد بازديدها:   7,607