آخرین مهلت بانک مرکزی به صندوق‌های قرض الحسنه برای درج اطلاعات در سامانه

صندوق‌هاي‌قرض‌الحسنه تا تاريخ30/07/1391 مهلت دارند اطلاعات‌ مورد نیاز را در سامانه بازار غيرمتشکل پولي درج نمایند.
 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستاي‌ سامان‌دهي‌صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ سراسر‌کشور، ايجاد بانک‌اطلاعاتي براي این صندوق‌ها و همچنين تسهيل انجام امور مربوط به تغييرات ثبتي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي (بدون نياز به مراجعه حضوري و مکاتبه با اين بانک) ضروري است کليه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فعال اعم از تک‌شعبه‌اي، چند‌شعبه‌اي‌ و نیز صندوق‌هاي تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي حداکثر تا تاريخ 30/07/1391 ضمن مراجعه به آدرس اينترنتي nbfi.cbi.ir (قسمت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه- تقاضاي تطبيق) نسبت به درج مشخصات صندوق، اعضاي هيات امناء، اعضاي هيات مديره، مديرعامل و سيستم‌هاي نرم‌افزاري مورد استفاده اقدام نموده و کد رهگيري را دريافت و نزد خود نگهداري نمايند.
 این گزارش تصريح نموده است: درج اطلاعات و اخذ کد رهگيري صرفاً به منظور ايجاد بانک اطلاعاتي و تسهيل انجام امور مربوط به تغييرات ثبتي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي بوده و این صندوق‌ها مي‌توانند پس از ورود اطلاعات و اخذ کد رهگيري، تنها با وارد نمودن تغييرات ثبتي خود در سايت یادشده و انعکاس تغييرات مذکور توسط اين بانک به اداره ثبت شرکت‌ها، تغييرات ثبتي خود را به ثبت برسانند.
گفتنی است درج اطلاعات و اخذ کد رهگيري به منزله صدور مجوز فعاليت نبوده و هيچ‌گونه تعهدي به منظور صدور مجوز فعاليت براي بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران ايجاد نخواهد کرد.
این گزارش همچنین می‌افزاید: طبق ‌دستور رئيس‌کل بانک مرکزي،در حال حاضر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي فعال که صرفاً‌ به فعاليت قرض‌الحسنه مبادرت مي‌ورزند، نياز به اخذ مجوز فعاليت ندارند.
  این گزارش ضمن تاکید بر این که مهلت تعيين شده به هيچ‌وجه قابل تمديد نمي‌باشد، افزوده است: پس از اتمام مدت مقرر،  بازرسان بانک مرکزي در سطح کشور اين مهم را کنترل نموده و به استناد موازين قانوني از جمله مفاد قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب 1383و تبصره يک ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، از فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي که اقدام به دريافت کد رهگيري ننموده‌ و از اجراي مفاد اين اطلاعيه تخطي نموده‌اند، جلوگيري به عمل خواهند آورد.
بديهي است مسئوليت عواقب ناشي از عدم مراجعه به سامانه یادشده و عدم اخذ کد رهگيري در مهلت مقرر صرفاً بر عهده مديرعامل و اعضاي هيات مديره صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خواهد بود.

تعداد بازديدها:   4,533