نرخ سود تسهيلات اعطايي مرابحه در «کارت اعتباري ميزان» تعیین شد

نرخ سود تسهيلات اعطايي مرابحه در چارچوب کارت اعتباري ميزان، با نرخ سود عقود غيرمشارکتي مصوب هر سال برابر خواهد بود.
  بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در زمینه نرخ سود تسهيلات کارت اعتباري ميزان به کلیه بانک‌های دولتی و شرکت دولتی پست بانک ، اعلام کرد : نرخ سود تسهيلات اعطايي مرابحه در چارچوب کارت اعتباري ميزان، با نرخ سود عقود غيرمشارکتي مصوب هر سال برابر خواهد بود.
در‌ این بخشنامه همچنین آمده است: تعيين ميزان سهم دارنده کارت (تسهيلات گيرنده) و سهم سود ناشي از تخفيف خريد از فروشندگان، به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شده است.
در‌ بخشنامه یادشده تاکید شده است: نرخ سود ساليانه‌اي که بانک دريافت خواهد نمود، هيچ‌گاه کمتر از نرخ سود عقود غيرمشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال نخواهد بود.

تعداد بازديدها:   4,459