محدودیتی در مرکز مبادلات ارزی برای تامین ارز وجود ندارد

 تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی محدودیتی ندارد.
به ‌گزارش ‌روابط‌‌عمومی‌بانک‌مرکزی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌،‌معاملات ارزی در مرکز مبادلات ارزی به نرخ مبادله‌ای و بر مبنای ثبت سفارش‌های صادره از سوی سازمان توسعه تجارت انجام می‌شود و در زمینه تامین ارز واحدهای تولیدی محدودیتی وجود ندارد . 
شایان ذکر است روزهجدهم مهرماه در مرکز مبادلات ارزی ، تعداد 102 فقره ثبت سفارش صورت گرفته که با احتساب عملکرد روزهای قبل، تعداد ثبت سفارشهای‌پذیرفته شده که نسبت به تامین ارز آنها اقدام شده به 1715 فقره رسید .

تعداد بازديدها:   3,676