تا نیمروز مورخ بیست و هفتم مهر ماه سال جاری ؛

تعداد 90 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی صورت گرفت

تا نیمروز مورخ بیست و هفتم مهرماه ، 90 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد معاملات ثبت سفارش شده در مرکز به 3151 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,967