عملکرد مثبت مرکز مبادلات ارزی

پذیرش 4231 فقره ثبت سفارش تاکنون

طی روز جاری، 200 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش‌های صورت گرفته در این مرکز به رقم 4231 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   3,109