تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی از مرز 4468 فقره گذشت

مرکز مبادلات ارزی در سوم آبان ماه ، تعداد 133 فقره سفارش را به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد معاملات ثبت سفارش شده در مرکز ‌از  4468 فقره گذشت.

تعداد بازديدها:   2,956