یکصدوپنجاه فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی پاسخ داده شد

 تا  نیمروز چهارم آبان ماه ، 150 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد معاملات ثبت سفارش شده در این مرکز به 4622 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   3,505