تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی از مرز 5 هزار فقره گذشت

مرکز مبادلات ارزی در هفتم آبان ماه ، تعداد 220 فقره سفارش را به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد معاملات ثبت سفارش شده در مرکز به 5163 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,984