مجوز فعاليت بانک خاورمیانه صادر شد

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه مجوز، صدور مجوز فعاليت بانک خاورمیانه را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است : مجوز فعاليت بانک خاورمیانه به موجب نامه شماره 212697/91 مورخ 11/08/1391 صادر گرديده و آن بانک مي‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب‌ خود و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، مصوبات‌ شوراي پول ‌و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ ايران و ساير قوانين و مقررات ذي‌ربط، به عمليات مجاز بانکي مبادرت نمايد.

تعداد بازديدها:   5,800