در نیمروز هجدهم آبان ماه صورت گرفت،

ثبت 67 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی

تا نیمروز پنجشنبه مورخ هجدهم آبان ماه تعداد 67 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین ، تعداد ثبت سفارش‌های صورت گرفته در این مرکز به رقم 6580 فقره رسید.
تعداد بازديدها:   3,496