پذیرش 6843 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی

مرکز مبادلات ارزی در روز بیستم آبان ماه، تعداد 160  فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 6843 فقره رسیده است.
تعداد بازديدها:   3,048