تعداد ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی در مرز 7 هزار فقره

مرکز مبادلات ارزی در بیست و یکم آبان ماه ، تعداد117فقره سفارش را به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 6960 فقره رسیده است.

تعداد بازديدها:   3,136