پذیرش 269 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی

مرکز مبادلات ارزی در بیست و هفتم آبان ماه، تعداد269  فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 7666 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,985