تعداد ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی از مرز 8 هزار فقره گذشت

مرکز مبادلات ارزی در سی آبان ماه ، تعداد160 فقره سفارش را به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 8052 فقره رسیده است.

تعداد بازديدها:   2,978