پذیرش 8389 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی کشور

  مرکز مبادلات ارزی در دوم آذر ماه ، تعداد 148 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به  گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 8389 فقره رسید .

تعداد بازديدها:   3,263