از سوی بانک مرکزی و در نهم آذرماه،

یکصد و هشتاد و پنج فقره ثبت سفارش، تخصیص ارز یافت

مانده ثبت سفارش های پذیرفته شده در هفتم آذرماه نسبت به چهارم مهرماه سال جاری روزانه به طور متوسط 3/12 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک جمهوری اسلامی ایران، مرکزمبادلات ارزی در نهم آذر ماه ، تعداد185 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
 شایان ذکر است با محاسبه عملکرد روزهای پیشین مرکز،تعداد ثبت سفارش های تخصیص ارز یافته توسط بانک مرکزی به رقم 9102 فقره رسیده است .

تعداد بازديدها:   2,817