از سوی بانک مرکزی صورت گرفت،

ابلاغ تصمیمات کمیته ویژه‌ ارزی به بانک‌های‌عامل

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مشکلات مربوط به تعهدات ارزی بانک ها طی نامه ای عمومی مورخ 11/9/1391 موارد ذیل را به بانک های عامل بر اساس تصمیات متخذه کمیته ویژه وزراء ابلاغ نمود:
در مواردی که معادل ریالی کل وجه اعتباری/ برات اسنادی در هنگام افتتاح اعتبار یا ثبت برات از متقاضی دریافت شده است، ایفای تعهدات از محل منابع ارزی بانک انجام خواهد پذیرفت. گفتنی است تامین ارز بابت انجام پرداخت های اعتبارات و بروات اسنادی مدت دار (با تعهد پرداخت بانک) و همچنین اعتبارات ریفاینانس که کالای آنها تاپایان شهریور ماه سال 1391 ترخیص شده، از محل منابع داخلی بانک های عامل صورت پذیرد. 
   شایان ذکر است تامین ارز مربوط به تعهدات ارزی بانک ها در خصوص اعتبارات/ بروات اسنادی که کالاهای آن ها از گمرک ترخیص نشده اند از محل منابع بانک به نرخ مبادله ای و در صورت کمبود منابع بانک از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور به نرخ مبادله ای (برای گروه های کالایی 3 تا 7 با اخذ تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر قیمت گذاری و گمرک مبنی بر عدم ترخیص کالا) بلامانع می باشد.

 

تعداد بازديدها:   7,554