مرکز مبادلات ارزی روزهای سه شنبه و چهارشنبه فعال است

 مرکز مبادلات ارزی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به ارائه خدمات می پردازد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،با توجه به فعالیت بانکها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، مرکز مبادلات ارزی نیز همچون سابق، فعال بوده و به ارائه خدمات می پردازد.

تعداد بازديدها:   3,170