ارقام کل حساب‌های ملی Aggregates of The SNA

ارقام سرجمع حسابهاي ملي، مانند ارزش افزوده، درآمد، مصرف و پس‌انداز، ارزش‌هاي مرکبي هستند که ماحصل فعاليت کل اقتصاد را از يک نقطه نظر خاص، اندازه‌گيري مي‌کنند. برخي ارقام سرجمع را مي‌توان بطور مستقيم به عنوان سرجمع مبادلات ويژه (براي مثال مصرف نهايي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و سهميه‌هاي اجتماعي) بدست آورد، درحاليکه ساير ارقام سرجمع ممکن است حاصل جمع اقلام ترازکننده براي بخش‌هاي نهادي باشند (مانند ارزش افزوده، تراز درآمد اوليه، درآمد قابل تصرف و پس‌انداز).
 


تعداد بازديدها:   1,268