مفاهيم ، تعاريف و روش‌ها

معرفی اصول و قواعد حسابهای اقتصادی و ارائه دقيق مفاهيم، تعاريف و روشها، بخشی از اقدامات اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی در جهت ارتقاء و اشاعه دانش تخصصی حسابهای اقتصادی می‌باشد. در اين راستا برخی از مفاهيم اساسی حسابهای اقتصادی بر اساس تعاريف، طبقه‌بندی و قواعد پذيرفته شده بين‌المللی ارايه می‌شود.

تعداد بازديدها:   33,829