فعالیت کمکی Ancillary activity

فعاليت کمکي، يک فعاليت پشتيبان است که توسط يک بنگاه به منظور فراهم نمودن شرايطي که بوسيله آن بتوان فعاليت اصلي يا ثانويه را به انجام رسانيد، ايجاد گرديده است. به‌طورکلي، فعاليت‌هاي کمکي توليدکننده خدماتي هستند که معمولا به عنوان داده ديگر فعاليت‌هاي مولد تلقي مي‌شوند. ارزش ستانده يک فعاليت کمکي مشخص در مقايسه با ساير فعاليت‌هاي بنگاه، کوچک به شمار مي‌رود ( مانند نظافت و نگهداري ساختمان‌ها ).


تعداد بازديدها:   1,015