مصرف نهايی Final Consumption

مصرف نهايی متشکل از کالا و خدمات مصرف شده توسط افراد خانوار يا جامعه به منظور برآورده ساختن نيازها يا خواسته‌های فردی و جمعی آنان می‌باشد.تعداد بازديدها:   8,439