شبه شرکت Quasi-Corporation

شبه شرکت بنگاهي غيرشرکتي است که عمليات آن مانند شرکت مي‌باشد. شبه شرکت، مانند شرکت داراي مجموعه کاملي از حسابها از جمله ترازنامه مي‌باشد.تعداد بازديدها:   7,891