قلم ترازکننده Balancing item

اين حساب از طريق ايجاد يک قلم ترازکننده، به عنوان تفاوت بين دو طرف حساب تعريف شده (منابع و مصارف)، بسته مي‌شود.  قلم تراز کننده، ماحصل فعاليت‌هاي مندرج در يک حساب را بطور خالص نشان مي‌دهد، بنابراين قلم تراز کننده يک مفهوم اقتصادي است که داراي اهميت تحليلي قابل ملاحظه‌اي مي‌باشد. براي نمونه مي‌توان از ارزش افزوده، درآمد قابل تصرف، پس‌انداز و (خالص وام‌دهي/ وام گيري) به عنوان اقلام ترازکننده نام برد.


تعداد بازديدها:   1,082