حساب‌های انباشت Accumulation accounts

حساب‌هاي انباشت، حساب‌هاي روانه‌اي هستند که تحصيل و واگذاري دارايي‌ها و بدهي‌هاي مالي و غيرمالي را توسط واحدهاي نهادي، از طريق مبادلات و يا در نتيجه ساير وقايع ثبت مي‌کنند.
 


تعداد بازديدها:   1,106