بخش Sector

به گروهي از واحدهاي نهادي که داراي فعاليت اصلي، رفتار و اهداف مشترک باشند، بخش اطلاق مي‌شود. مانند بخش شرکت‌هاي غيرمالي.

تعداد بازديدها:   7,282