بخش Sector

به گروهي از واحدهاي نهادي که داراي فعاليت اصلي، رفتار و اهداف مشترک باشند، بخش اطلاق مي‌شود. مانند بخش شرکت‌هاي غيرمالي.تعداد بازديدها:   7,699