رانت دارايی‌های زيرزمينی Rent on subsoil assets

گونه‌ای از درآمد مالکيت است که از طرف بهره‌بردار به مالک آن، بابت استخراج مواد معدنی و زيرزمينی پرداخت مي‌شود که در واقع همان حق‌الامتياز بهره‌برداری است. رانت دارايی‌های زيرزمينی ممکن است بصورت مبلغی معين که در زمانی معين قابل پرداخت باشد يا به صورت نسبتی از کل ارزش بهره‌برداری شده در نظرگرفته شود.تعداد بازديدها:   7,610