دارایی‌های زيرزمينی Subsoil assets

با فرض تکنولوژی و قيمت‌های نسبی موجود، دارايی‌های زيرزمينی عبارت است از ذخاير اثبات شده موجود در رو يا زيرزمين که از نظر اقتصادی قابل استخراج باشد.تعداد بازديدها:   7,730