واحد نهادی Institutional Unit

به واحدهاي اقتصادي که مي‌توانند به نام خود مالک دارايي‌ شده، ايجاد بدهي نموده، به فعاليت‌هاي اقتصادي پرداخته و وارد انواع مبادله با واحدهاي ديگر شوند، واحد نهادي اطلاق مي‌شود.تعداد بازديدها:   7,990