جبران خدمات Compensation of employees

کل مبلغ نقدی و غيرنقدی قابل پرداخت به کارکنان به ازاء کار انجام شده در طول يک دوره حسابداری را جبران خدمات مي‌نامند. جبران خدمات کارکنان شامل حقوق و دستمزد نقدی و غيرنقدی قابل پرداخت به کارکنان، بيمه‌های اجتماعی واقعی پرداختنی سهم کارفرما و بيمه‌های اجتماعي احتسابی هزينه شده توسط کارفرما می‌باشد.



تعداد بازديدها:   11,427