زمين Land

زمين در صورتی به عنوان يک دارايی اقتصادی قلمداد می‌شود که قابل تملک باشد. زمين شامل زمين و خاک آن و نيز آبهای سطحی موجود در آن بوده و هزينه‌های انجام شده بابت بهبود کيفيت آن را نيز در بر می‌گيرد. زمين شامل ساختمان‌ها و ساير سازه‌ها، محصولات کشاورزی و باغی پرورش يافته، درختان و جانوران، دارايی‌های زيرزمينی، منابع زيستی خودرو و آبهای زيرزمينی نمی‌شود.تعداد بازديدها:   7,602