استهلاک Depreciation

استهلاک که معمولاً در حساب‌هاي تجاري محاسبه مي‌شود، روش تخصيص مخارج انجام شده در دوره‌های زمانی قبل بر دارايي‌هاي ثابت در طول دوره‌هاي حسابداري پس از (ساخت و يا خريد) آن مي‌باشد. بايد به خاطر داشت که روش‌هاي استهلاک در حسابداري تجاري مورد توجه بوده و روش‌هايي که توسط مقامات مالياتي توصيه مي‌شوند، بطور مشخص از مفهوم مصرف سرمايه ثابت که در نظام حساب‌هاي ملي مورد استفاده قرار مي‌گيرند فاصله دارند و از استهلاک مورد محاسبه در حساب‌هاي تجاري نيز متمايز مي‌باشند.


تعداد بازديدها:   1,615