مصرف واقعی فردی Actual individual consumption

مصرف فردي واقعي از طريق ارزش کل هزينه مصرف نهايي خانوار، هزينه مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي درخدمت خانوار و هزينه دولت در مورد مصرف فردي کالاها و خدمات، اندازه‌گيري مي‌شود.


تعداد بازديدها:   1,145