درآمد قابل تصرف تعدیل شده Adjusted disposable income

درآمد قابل تصرف تعديل شده، از درآمد قابل تصرف يک بخش يا واحدنهادي حاصل مي‌شود که از طريق اضافه نمودن ارزش انتقالات اجتماعي غيرنقدي دريافتني و کسرکردن ارزش انتقالات اجتماعي غيرنقدي پرداختني توسط آن بخش يا واحد بدست مي‌آيد.


تعداد بازديدها:   1,147