ارزش ستانده Output Value

مجموع ارزش کالاها و خدمات توليد شده در يک کارگاه بمنظور عرضه به خارج از کارگاه  و  ارزش کالاها و خدمات توليد شده به منظور مصرف در همان کارگاه را ارزش ستانده آن کارگاه مي‌نامند. از جمع ارزش ستانده‌هاي کارگاههاي فعال در يک اقتصاد، ارزش کل ستانده آن اقتصاد بدست مي‌آيد.تعداد بازديدها:   12,653