درآمد قابل تصرف Disposable Income

درآمد قابل تصرف با اضافه کردن تمام انتقالات جاری دريافتنی (بجز انتقالات اجتماعی غيرنقدی) و کسر کردن تمام انتقالات جاری پرداختنی (بجز انتقالات اجتماعی غيرنقدی) به درآمد اوليه يک واحد يا بخش نهادی بدست می‌آيد. درآمد قابل تصرف، قلم تراز کننده حساب توزيع ثانويه درآمد است.تعداد بازديدها:   14,291