کارگاه Establishment

کارگاه، بنگاه يا بخشي از يک بنگاه است که در محل مشخص و واحدي استقرار داشته و تنها يک فعاليت مولد (غير پشتيبان) در آن انجام شود، يا اينکه در صورت انجام چند فعاليت، يکي از فعاليت‌ها، به علت وزن غالب در ارزش افزوده کارگاه، فعاليت اصلي قلمداد گردد.تعداد بازديدها:   7,947