واگذاری دارایی‌ها Disposals

واگذاري دارايي‌ها (موجودي کالاها، دارايي‌هاي ثابت يا زمين يا ساير دارايي‌هاي توليد نشده) توسط واحدهاي نهادي زماني اتفاق مي‌افتد که هريک از واحدها، يک قلم از اقلام دارايي را به يک واحد نهادي ديگر به فروش رسانده يا منتقل نمايند؛ هنگامي که مالکيت يک دارايي ثابت از يک توليدکننده مقيم به يک توليد کننده ديگر منتقل مي‌شود، ارزش دارايي فروخته شده، تهاتر شده، يا منتقل شده، به عنوان تشکيل سرمايه ثابت ناخالص منفي توسط واگذارکننده و به عنوان تشکيل سرمايه ثابت ناخالص مثبت توسط مالک جديد، ثبت مي‌گردد.


تعداد بازديدها:   1,405