حساب‌های توزیع و مصرف درآمد Distribution and use of income accounts

حساب‌هاي توزيع و مصرف درآمد شامل مجموعه‌اي از حساب‌هاي مجزا است که نشان‌ مي‌دهند که درآمدها چگونه (الف) از طريق حساب توليد ايجاد مي‌شوند (ب) همراه با درآمد مالکيت، چگونه ميان واحدهاي نهادي صاحب ارزش افزوده ايجاد شده از طريق حساب توليد، توزيع مي‌شوند (ج) ميان واحدهاي نهادي، چگونه عمدتاً توسط واحدهاي دولتي از طريق امنيت اجتماعي، سهميه‌ها و منافع و ماليات‌ها، بازتوزيع مي‌شوند و (د) سرانجام چگونه توسط خانوارها، واحدهاي دولتي، يا موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوارها، با هدف مصرف نهايي يا پس‌انداز، مصرف مي‌شوند.


تعداد بازديدها:   1,141