موجودی سرمایه ناخالص Gross Capital stock

موجودي سرمايه ناخالص ارزش کليه دارايي‌هاي ثابت در حال استفاده،  به قيمت‌هاي جاري واقعي يا احتسابي خريداران براي دارايي‌هاي جديد از همان نوع، بدون درنظرگرفتن عمر دارايي است.


تعداد بازديدها:   1,238